Phát hành một chuẩn quốc gia mới về sự an toàn của thức ăn về carbox ymethyl label

Phát hành một chuẩn quốc gia mới về sự an toàn của thức ăn về carbox ymethyl label

Vào tháng tám 31, bạt, Ủy ban Y tế và Kế hoạch gia đình của Hội đồng Nhân dân và v937;39Khẩu tiêu chuẩn mới của là GB1886.232-toà, sẽ được thực hiện chính thức kể từ Jan. 1, thẩm diễn ra bây giờ.


So sánh với tiêu chuẩn GB1904-Chừng cũ, loại mới thêm các mẫu thử thuần khiết, Na và Natri glycolate.Thay đổi tiêu chuẩn của các vật thí nghiệm, gồm mất mát khi phơi khô, độ sệt, chất xám (As NaC) và Pb.Còn nữa, xoá các mẫu thử nghiệm về Fe và kim loại nặng.