Công ty văn hóa

Công ty văn hóa

Doanh nhân:Chính trực thắng thị trường. Để trở thành một trung tâm niềm vui, thể thao, học hỏi của


Để trở thành một trung tâm niềm vui, thể thao, học hỏi của để cho thế giới hiểu đầy đủ các chất dẻo, đóng góp cho nền công nghiệp nhỏ của ngành vân này phát triển


để cho thế giới hiểu đầy đủ các chất dẻo, đóng góp cho nền công nghiệp nhỏ của ngành vân này phát triển ngũ giá trị:


... an ninh trước, tư cách sống, kết quả, hợp tác và phối hợp,lòng trung thành.Chính sách chất lượng : chất lượng hàng đầu, khách hàng hàng hàng đầu, cải tiến liên tục