Bộ hoá chất lượng pin

Pin Bình hạng Carbox hãy Cellulose

Bộ hoá chất lượng pin
  • TY_DESCRIPTIONS
  • TY_SPECIFICATIONS

Mô tả thối, trên-tinh; pin Grade CMC


Sodium cacxyhãy để B. hoạt động như chất kết nối, phân tán và chất dày trong ngành công nghiệp pin.( Sodium cacxyhãy để B. ) có thể ổn định cấu trúc của vật trụ.Ngăn chặn các chất cặn và tăng hiệu quả nạp và thả chất.

KCharselect unicode block name