Tân Sinh Nghệ Thuật Nghiệp Nghiệp khoe Na-CM trên giá 127 FIC

Tân Sinh Nghệ Thuật Nghiệp Nghiệp khoe Na-CM trên giá 127 FIC

Jining Fortune Biotech... đã tham dự chương trình tuyệt vời của China International Food Additions... và các thành phần, có mặt đối mặt nói chuyện với khách hàng về Na-CM cho các ứng dụng khác nhau.