Tăng tốc độ phản ứng của E46 carxymethylamine

Tăng tốc độ phản ứng của E46 carxymethylamine

Hôm nay, và đây là s ản phẩm hóa học. Một loại hóa chất tương đối rộng lượng là e406 carboxymethylty.Khẩu hiệu của E46 carboxyty có nhiều lợi thế, nhưng tốc độ sản xuất và kết hợp sản phẩm đã không được nhanh lắm, thứ không thể đáp ứng nhu cầu thị trường.Tại thời điểm này, một số người nghiên cứu phương pháp để cải thiện tốc độ phản ứng của e406 carboxymethylcello .Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng cũng có những phương pháp chín chắn để nâng cao tốc độ phản ứng.Khẩu hiệu


Có hai cách để cải thiện tỷ lệ phản ứng của e406 carboxymethylcello . Một cách là trưởng chữa, một cách là trước hydrolysis.Phương pháp đối xử trước là làm cho nguyên liệu thô của E. 46, a-xít-ty-methylamine phản ứng nhanh qua nguyên tắc phản ứng vật lý hay hóa học, kết hợp với các điều kiện phản ứng trong a-xít-mê-ty-mi-ruột, để tăng tốc độ phản ứng hoàn to àn.Nguyên tắc chính của phương pháp này là nguyên tắc phản ứng hóa học và vật lý.Tác dụng của các phản ứng khác nhau được sử dụng để đẩy nhanh tốc độ phản ứng của e406 carboxymethylcello '; và để thúc đẩy to àn bộ phản ứng.


Phương pháp trước khi hydrolysis là đa dạng, nhưng nguyên tắc cũng tương tự.Tất cả đều ủng hộ phản ứng của e46 carboxymethylty bằng các chất tạo ra trong phản ứng hóa học.Mỗi phương pháp đều có tác dụng riêng của nó. e406 carboxymethylcello